Hướng dẫn tắt Windows Defender

Bạn đang sử dụng Windows gì?

[expand title=”Windows 7“]

– Bước 1: Chuột trái vào nút Start và nhập vào như hình

– Bước 2: Chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn như hình
– Bước 5: Bỏ chọn Automatically scan my computer

– Bước 6: Bỏ chọn Use this program
– Bước 7: Bấm Save để hoàn tất

[/expand]

.

[expand title=”Windows 8.1“]

– Bước 1: Chuột trái vào nút Start

– Bước 2: Nhập vào như hình và chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Bỏ chọn Turn on real-time protection

– Bước 5: Bỏ chọn Turn on this app

– Bước 6: Bấm Save để hoàn tất

[/expand]

.

[expand title=”Windows 10“]

– Bước 1: Chuột trái vào nút Start và gõ Defender

– Bước 2: chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn như hình

– Bước 5: Chọn Off toàn bộ và bấm Dismiss (nếu có, và chọn Yes)

[/expand]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *